Spelvoorwaarden Winactie Zonnepanelen

 • Deelnemers dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
 • Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van BC Zonnepanelen en inwonende partners of familie van voornoemde medewerkers.
 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Om kans te maken moet je de dakscan op win-zonnepanelen.nl hebben ingevuld én zonnepanelen hebben aangeschaft bij BC Zonnepanelen.
 • De winnaar ontvangt het aankoopbedrag van de zonnepanelen terug exclusief plaatsingskosten.
 • De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is BC Zonnepanelen gerechtigd een andere winnaar te selecteren.
 • De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs.
 • De winnaar van de prijs geeft BC Zonnepanelen toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de winactie te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de prijs alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media.
 • De winnaars van de prijzen zullen op verzoek van BC Zonnepanelen medewerking verlenen aan promotionele activiteiten voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.
 • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. BC Zonnepanelen mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.
 • De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is BC Zonnepanelen gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie (waaronder begrepen leveranciers en/of producenten). Bovendien verleent de deelnemer toestemming om hem/haar op de hoogte te houden van producten en/of diensten van BC Zonnepanelen, haar partners (onder andere sponsors, producenten en adverteerders) en zorgvuldig door haar geselecteerde bedrijven.
 • BC Zonnepanelen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar.
 • BC Zonnepanelen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de winactie.
 • De Aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 • BC Zonnepanalen is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winacties gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat BC Zonnepanelen daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van het spel, zal door BC Zonnepanelen op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar site) bekend worden gemaakt.
 • Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden Winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene en/of Specifieke voorwaarden winacties aan.

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunnen aan BC Zonnepanelen gericht worden:

BC Zonnepanelen

Hoofdweg Noord 11

2913 LB Nieuwerkerk aan den IJssel

085 444 4300

info@bc-zonnepanelen.nl